Hisse Devir Sözleşmesi

Hisse Devir Sözleşmesi

Hisse devir sözleşmesi, işin niteliğine ve içeriğine göre farklı kurum ve kuruluşlara hitaben yazılmaktadır. Noter huzurunda gerçekleştirilen noter hisse devri söz konusu olabildiği gibi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ya da Kooperatiflere hitaben de gerçekleştirilmiş hisse devirleri söz konusu olabilmektedir. Aşağıda bir takım hisse devir sözleşmesi örnekleri bulunmaktadır. Hisse devir sözleşmesi örnekleri şu şekilde sıralanabilir: Hisse devri dilekçe örneği, hisse devir sözleşmesi örneği, ortaklar pay listesi örneği

HİSSE DEVRİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA;
ANKARA

……………..sicil numaralı…………………………………… ……..ünvanlı şirketimizin ortakları arasında yapılmış olan pay devrine ilişkin ortaklar kurulu kararımızın memurluğunca tescil edilmesini arz ederiz…../…../…….

ŞİRKET KAŞESİ
ADRES: ŞİRKET KAŞESİ YETKİLİ İMZALAR
EKLER YETKİLİ
İMZA

HİSSE DEVİR KARAR ÖRNEĞİ:

KARAR SIRA NO:
KARAR TARİHİ:
TOPLANTI KONUSU:
TOPLANTIYA KATILANLAR:

KARAR
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.:

1-Şirket ortaklarından………………….A……KİŞİ…. … sahibi olduğu ……adet paya karşılık gelen ……………………………….TL değerindeki hissenin;
a-…….paya karşılık gelen ……………………..YTL değerindeki hissesini şirket ortaklarından………………….B………….. ….KİŞİ’ye ,
b-……..paya karşılık gelen………………………YTL değerindeki hissesini şirkete yeni giren……………C………………..KİŞİ’ye satmış ve karşılıkları peşin olarak alınmıştır.

Bu hisse devirleri sonucu son pay durumu aşağıdaki gibidir.:

A KİŞİ:……ADET HİSSE KARŞILIK…………………………….YTL
B KİŞİ:……ADET HİSSE KARŞILIK……………………………..YTL
C KİŞİ:……ADET HİSSE KARŞILIK……………………………..YTL

…………………..

ORTAKLAR ORTAK B ORTAK(YENİ) C
İMZA

HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ:

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Devir Eden………………………: A KİŞİ
Vergi Dairesi ve Nosu………:
İKAMETGAHI:
Devir Alan………………………..: B KİŞİ
Vergi Dairesi ve Nosu……….:
İKAMETGAHI:
Devir Bedeli……………………..:…………….. ……………….-YTL (yazı ile)
Şirketin sermayesi…………….:…………………… ………..-YTL (yazı ile)
Şirketin bağlı olduğu
Vergi dairesi ve nosu:
DEVİR EDEN:Taraflardan ben ………A KİŞİ……. İzmir Ticaret Sicili Memurluğunun ………………….sicil numarasında tescilli bulunan……………………………………. …………………………….şirketinin mevcut……………paya karşılık …………………….-YTL’lık sermaye hak ve hissemin tamamını……………………………….YTL bedel ile……………………………………….. ……….adresinde mukim,T.C.uyruklu şirkete hariçten ortak olarak giren …………………………….C kişiye bugünkü tarihi itibariyle bütün aktif ve pasifi ile nominal değeri üzerinden devir ettim.Devir bedelini bugün haricen nakten ve peşinen tahsil eyledim,bu hususta bir alacağımın kalmadığını,devre bahis hisselerin bu günden sonra devir alan’a ait bulunduğunu,devir alan’ın iş bu hisse devri sözleşmesini ilgili yere ibrazla kendi adına ortaklar pay defterine işletmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu,devir alan bu devir sözleşmesine konu hisseleri dilediği gibi tasarrufa yetkili olduğunu,herhangi bir ihtilaf halinde İZMİR mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu,gerek devir alan’ın gerekse diğer hissedarların zimmetlerini umumi suretle ibra ve dava haklarımdan vaz geçtiğimi;beyan,kabul ve taahhüt ederim.

DEVİR ALAN…….:………………C KİŞİ………yukarıda devri edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım.Devir bedelinin bu gün haricen nakten ve peşinen ödedim,bu hususta bir borcumun kalmadığını,yukarıda yazılı hisseyi devir edenin beyanlarını aynen kabul ettiğimi,ihitilaf halinde İZMİR mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu,beyan ve tahhüt ederim.

DEVİR EDEN: DEVİR ALAN DEVİR ALAN:

ORTAKLAR PAY LİSTESİ ÖRNEĞİ
——————————————–ÜNVANLI ŞİRKETİMİZİN SON ORTAK LİSTESİNİN AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLDUĞUNU BEYAN VE DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT EDERİZ.

ORTAĞIN ADI VE SOYADI: HİSSE ADEDİ: SERMAYE PAYI: ÖDENE KISIM
1-
2-

Tescil işlemi yapıldıktan sonra Ticaret Sicili Memurluğu tarafından ilan metni hazırlanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek üzere ilgilisine verilir.

Incoming search terms:

  • hisse devri karar örneği 2013
  • hisse devir karar örneği 2013
  • kooperatif hisse devri sözleşmesi örneği
  • hisse devri dilekçe örneği
  • vergi dairesi hisse devri dilekçe örneği
  • kooperatif hisse devir sözleşmesi örneği
  • limited şirket hisse devri karar örneği 2013
  • kooperatif devir sözleşmesi örneği
  • vergi dairesi hisse devri dilekçesi
  • ltd hisse devri karar örneği 2013
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>