Noter eleman alımı-noter personel alımı

Noter eleman alımı-noter personel alımı

Türkiye’de İçişleri Bakanlığının yetkilendirmesi ve Adalet Bakanlığının atamasıyla bazı iş ve işlemleri yürütmek üzere noter atamaları gerçekleştirilmektedir. Noterler bir nevi kamu hizmeti yürütüler. Noterler yaptıkları işlemler için bir takım personel çalıştırmak durumundadırlar. Noterlerin tüm düzenlemeleri Noterlik kanununda açıkça tanımlanmış olup noter eleman alımlarına ilişkin hükümler de sözkonusu kanunda açıklanmıştır.

Personel (Noter eleman alımı-noter personel alımı)

             Madde 42 –Noterlik dairesi personeli, noterin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki katip ve hizmetliden meydana gelir.

             En az iki katip bulunan noterliklerde, bunlardan biri başkatiplik görevini yapar.

             Başkatip-noter eleman alımı

             Madde 43 –Başkatip noterlik dairesi personelinin şefidir.

Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demişbaş eşyadan noterle birlikte başkatip sorumludur.

              Noter katibi olabilme şartları (noter eleman alımı)

             Madde 44 –Noter katibi olabilmek için Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara sahip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak, altı aylık adaylık süresini geçirmek ve yeterliği noter tarafından onaylanmak şarttır.

             Yeterliği onaylanmıyan aday altı ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı gösteremezse o noterlikte çalıştırılamaz.

             Türkiye Noterler Birliği veya odalar tarafından açılacak kursları bitirenler, adaylığa öncelikle alınırlar.

             Sözleşme yapma zorunluğu (noter eleman alımı-noter personel alımı)

             Madde 45 –Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede açıkça yazılmasa bile noterin, adaylık süresinin bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yetersizliği sebebiyle feshi ihbar hakkı saklıdır. Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı hüküm uygulanır.

             Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamış bulunursa, bu sürenin sonundan itibaren sözleşme, katiplik sözleşmesi halinde devam eder.

             Noter katibi ve adayı ile yapılacak sözleşme dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası noter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde, diğeri katip veya adayda kalır.

             Odaya gönderilen nüshaya, adayın Devlet Memurları Kanunundaki şartlara sahip olduğunu gösteren belgelerin onaylı birer örneği de eklenir.

             Katip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci fıkra uyarınca katiplik sözleşmesi haline geldiği veya sözleşmenin herhangi bir sebeple ortadan kalktığı hususları da, bu durumların ortaya çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde noter tarafından odaya bildirilir.

             Yukarıki fıkralara aykırı hareket eden noterlere, kusursuz oldukları anlaşılmadığı takdirde, ilk defasında en az kınama cezası verilir.

             44 üncü madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.

              Noter katibi ve adayına verilmiş olan meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde, katiplik veya adaylık sözleşmesi, kesinleşme tarihinde kendiliğinden münfesih olur. Katip ve adayın bu sebeple noterden herhangi bir tazminat talebetmesi mümkün değildir.

Incoming search terms:

  • noter eleman alımı
  • noter personel alımı
  • noterlere personel alımı
  • noter eleman alımı 2013
  • noter personel alımı 2013
  • noterler birliği personel alımı
  • noter katibi alımı
  • noterler birliği eleman alımı
  • notere eleman alımı
  • türkiye noterler birliği personel alımı
Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>