Noter fesih bildirim örneği

Noter fesih bildirim örneği

Bir iş sözleşmesinin sona ermesinde esas olan, belirli süreli akitler için sürenin bitmesi, belirsiz süreli akitler için ise, sözleşmenin bildirimli fesih yoluyla sona erdirilebilmesidir. Ancak, bazen öyle durumlar ortaya çıkabilir ki, iş sözleşmesinin derhal sona erdirilebilmesi gerekli olur. Akdin belirli süre için de olsa sürdürülebilmesi katlanılmaz bir duruma gelebilir. Bu gibi durumlarda, süre sonuna kadar beklenmesinin ya da karşı tarafa bir önel tanınmasının gereği ve yararı yoktur.

İşçi ve işverenin 4857 sayılı İş Kanununun 24. ve 25. maddelerinde düzenlenen haklı nedenle derhal fesih hakkı ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde haklı bir nedenin varlığı aranmaktadır.

İş sözleşmesini fesheden taraf uyuşmazlık çıkması halinde haklı bir nedenin varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Haklı sebeple feshedilecek iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasının herhangi bir önemi yoktur. Fakat, iş sözleşmesinin feshedilmesi için mutlaka feshin diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi durumunda devamsızlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesi feshedilebilecektir. işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı işgünü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

Fesih yapmadan önce mutlaka noterden işçinin adresine bir yazı gönderilmek suretiyle savunması talep edilmeli ve haklı bir nedeni olup olmadığı araştırılmalıdır. İhtarname ile işçinin savunmasını yapabilmesi için 3 gün bir süre verilmesi uygundur.

İşçinin devamsızlık yaptığı tarihten itibaren mutlaka her gün ayrı ayrı devamsızlık tutanağı düzenlenmelidir. Bilahare işçinin devamsızlık tutanakları SGK’na verilecek eksik gün bilgi formu ekine konularak SGK’na bildirilmelidir. Eksik gün gerekçesi olarak da “15 Devamsızlık” kodu seçilmelidir.

Aylık prim ve hizmet belgesinde, hem de işten ayrılış bildirgesinde çıkış nedeni olarak “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu seçilmelidir.

İş sözleşmesi bu şekilde işçinin devamsızlığının tespiti ve usulune uygun şekilde işçinin gelmeme nedeninin işverence araştırılması ve haklı bir nedenin olmadığının anlaşılması halinde feshedilirse kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecektir. Bu durumda işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücreti ile ücret alacaklarının ise ödenmesi gerekecektir.

Noter fesih bildirim örneği, fesih bildirimi, fesih bildirim süreleri, fesih bildirim örnekleri

EK-1: DEVAMSIZLIK TUTANAĞI

TUTANAK

………………………………………………………………………………………….Şti.ne,ait …………………………………………………………………………………………………………… . adresindeki ……………………………………. SGK işyeri sicil numaralı işyerinin ………….. bölümü elemanlarından …………… sigorta sicil numaralı ………………………………………; …/…./2010 tarihindeki mesaisine gelmemiştir.

İşbu tutanak …./…../……… tarihinde düzenlenmiştir.

BÖLÜM MÜDÜRÜ TANIK TANIK

Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı

Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza

EK-2: İŞE GELMEME DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI

İHTARNAME

Sayın :

Doğum Tarihi ve Yeri :

Baba Adı :

SGK Sigorta sicil no :

T.C. Kimlik No :

Adres :

…………………………….. adresinde kurulu, ………………………… işyeri sicil numaralı ……………………….. ünvanlı işyerimizde …………….. görevinde çalışmaktasınız. ../…/…, ../…/…, ve ../…/…, tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

* Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,

* İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek

resmi bir evrakın, 3 gün içinde…………… Şti.nin…………….. adresindeki işyerine ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş sözleşmenizin 4857 sayılı İş kanununun /25-II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği hususunda bilginizi rica ederim.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Alo Posta yoluyla muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

İŞVEREN / VEKİLİ ADI SOYADI:

İMZA

EK-3: İŞE GELMEME DURUMUNDA İŞÇİYE GÖNDERİLECEK FESİH YAZISI

İHTARNAME

Sayın :

Doğum Tarihi ve Yeri :

Baba Adı :

SGK Sigorta sicil no :

T.C. Kimlik No :

Adres :

…………………………….. adresinde kurulu, ………………………… işyeri sicil numaralı ……………………….. ünvanlı işyerimizde …………….. görevinde çalışmaktasınız. ../…/…, ../…/…, ve ../…/…, tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiş ve ….. Noterliğinden …… tarih …. Sayılı ihtarname ile savunmanız istenmişti.

3 gün içinde savunma yapmamanız/savunmanızın haklı bir nedene dayanmadığının anlaşılmış olması nedeniyle iş sözleşmeniz 4857 sayılı İş kanununun /25-II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilmiştir. Fesih tarihine kadar işlemiş olan hak ve alacaklarınız (ücret, varsa fazla çalışma ücreti, varsa yıllık ücretli izin ücreti alacağı, vs) banka hesabınıza ödenecektir.

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Alo Posta yoluyla muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

İŞVEREN / VEKİLİ ADI SOYADI:

İMZA

noter fesih bildirim örneği, fesih bildirimi, fesih bildirim süreleri, fesih bildirim örnekleri

Incoming search terms:

  • fesihname örneği
  • sözleşme fesih bildirimi örneği
  • fesih bildirimi örneği
  • fesih bildirimi
  • iş akdinin feshi ihtarname örneği
  • işe gelmeme tutanağı noter
  • fesih ihbarnamesi örneği
  • sözleşme fesih örneği
  • iş akdi fesih bildirimi örneği
  • fesih bildirim örneği
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>