Noter ihtarname örneği

Noter ihtarname örneği

Noterler Türkiye’de birtakım işlemleri yürüten ve kamu hizmeti gören birimlerdir. Noterler anlaşmazlıkların çözümü, belgelerin tasdiki, alım satım işlemleri gibi bazı faaliyetlere temel teşkil eden kuruluşlardır. Noterler vasıtasıyla kişi, kurum ya da kuruluşlar bir birim, kişi, kurum ya da kuruluşlara uyarı niteliğinde ihtarname gönderebilmektedirler. Noter ihtarnameleri noterlerin yürüttüğü bir işlem olarak Noterlik Kanununda tanımlanmıştır. Bu yönüyle noterler noter ihtarnameleri düzenlemektedirler. Aşağıda farklı konularda bir takım noter ihtarname örnekleri yer almaktadır. Noter ihtarname örnekleri şu şekildedir:

Noter ihtarname örneği 1:

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN_____: …….San. ve Dış Tic. A.Ş.;

VEKİLİ _________: Av.

KARŞI TARAF__ __: ………..

İHTARIN KONUSU: Borçlar Kanunu 187 . maddesi gereğince teslim talebimizin halen geçerli olduğunun tarafınıza bildirilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR_ __:

1)Müvekkilimizle ………tarihli sözleşme ile ……alım-satımı hususunda anlaşmış bulunmaktasınız. İşbu sözleşme gereğince müvekkilimizin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen üzerinize düşen teslim borcunu haklı bir neden olmaksızın yerine getirmediğiniz ………………………Mahkemesinin ……../……D.İş sayılı dosyası ile tespit olunmuştur.

2)Mezkûr sözleşmede teslim tarihi en geç …….. günü olarak kararlaştırılmış olmakla bu kere Borçlar Kanunu 187. Madde vs. mevzuat ahkâmı gereğince temerrüte düşmüş olmanız karşısında malın teslimi talebimizden vazgeçmediğimizi tarafınıza ihtar etmek zaruretimiz hasıl olmuştur. Bu itibarla satış konusu malın derhal tarafımıza teslimini talep ediyoruz,malın teslim edilmesi talebimizden de vazgeçmiyoruz,şu kadar ki;malın tesliminde temerrüde düşmeniz sebebiyle ödemek zorunda kalacağımız cezai şartlar,yoksun kalınan kâr,müsbet ve menfi bilumum ticari zararlarımız bakımından ayrıca sorumluluk ve tazminat davaları açma hakkımızı saklı tutuyoruz.

3)Yukarıdaki maddelerde belirtilen keyfiyet saygı ile ihtar olunur.08.09.2000

İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. ………..

SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz
……/…../2002

İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. ……

Noter ihtarname örneği 2:

İH T A R N A M E

…….

İHTAR EDEN :…….

KARŞI TARAF :…….

KONU : Çekilen Fotoğrafların teslim edilmemesi.

AÇIKLAMALAR :1 Şu tarihte şu adreste yapılan düğünümüzde çektiğiniz fotoğrafları bedeli ödenmesine rağmen sebepsiz yere teslim etmemektesiniz.
2-Çektiğiniz fotoğraflar 1 hafta içinde teslim etmenizi Aksi takdirde aleyhinize açacağımız xxxxxx davası ile ilgili her türlü masraf ve vekalet ücretlerini de ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederiz.

İHTAR EDEN
…….

SAYIN NOTER ; Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

İHTAR EDEN
…….

 

Noter ihtarname örneği 3:

İHTARNAME

KEŞİDECİ : BAHRİ KABADAYI
Ada mah. Atatürk cad. Dilemcik sk. No:99 İstanbul

MUHATAP : İŞVEREN FABRİKA MÜDÜRÜ..VB
Seyran bağları Caminler yünümükşek fab. Eskişehir

1-11 Kasım 2001 de kadrolu işçi olarak girmiş olduğum fabrikanızda 19Temmuz 2010 tarihine kadar çalıştım.

2-Son bir yıla kadar çalışma bedelim alacaklarım düzenli olarak ödendi. Ancak son bir yıl içersinde çalışma bedelim önce aksamaya, sonra ödenmemeye başladı.

3-Alacaklarım olan toplam 6.680.00 (altıbinaltıyüzseksen) TL dir.

4-İş bu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içersinde; Tüm alacaklarımın TC Ziraat Bankası Kadıköy şubesindeki adıma kayıtlı İBAN NO … hesaba yatırmanızı,

Aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla Aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekaletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.

Sayın noter, Üç nüshadan ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının PTT vasıtasıyla muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında hıfzsına ve tebliğ meşruhatını ihtiva eden üçüncü nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim.

KEŞİDECİ
ADI SOYADI

noter ihtarı, ihtarname, noter ihtarname örneği, ihtarname örnekleri, noter yoluyla ihtarname, noter yoluyla ihtarname, noter yoluyla ihtarname

Incoming search terms:

  • ihtarname örneği
  • ıhtarname orneklerı
  • noter ihtarname örneği
  • noterden ihtarname örneği
  • noterden ihtarname örnekleri
  • ihtar örneği
  • işverene noterden ihtarname örneği
  • noter ihtarname örnekleri
  • ihtar örnekleri
  • noter ihtar örneği
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>