Vekalet sözleşmesi

Vekalet sözleşmesi

Vekalet verme Türkiye’de bir kişinin başka bir kişiyi bazı özel işlemler için kendi adına hareket edebilmesi amacıyla yazılı olarak yetkilendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Vekalet sözleşmesi de bir tür sözleşme çeşididir. Vekalet sözleşmesi; iş görme amacını güden, başka bir ifadeyle, konusunu insan emeğinin veya faaliyetlerinin oluşturduğu sözleşmelerdendir. Vekalet sözleşmesinin çeşitli türleri bulunmaktadır. Borçlar Kanununun 386 ıncı ve 398 inci maddelerine göre adi vekaleti düzenledikten sonra, onu izleyen maddelerde itibar mektubu, itibar emri, tellallıkgibi vekaletin diğer türlerini ele almaktadır. Ancak, burada sadece adi vekalet sözleşmesinde bahsedilecektir. Vekalet sözleşmesiyle bir kimse (vekil); vekalet verene (müvekkile) karşı bir işin yönetilmesini veya bir hizmetin görülmesini yüklenir (Borçlar Kanununun 386/I ıncı maddesi). Buradan da anlaşılacağı gibi, vekalet sözleşmesi amacı itibariyle hizmet ve eser (istisna) sözleşmelerine benzemekte ise de, bazı bakımlardan onlardan ayrılır.

Gerçekten, hizmet sözleşmesinde zaman, sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğu halde, vekalet sözleşmesinde zamanın önemi yoktur. Bu itibarladır ki, bir diş tabibinin muayenehanesinde tedavi ettiği hastaları ile olan ilişkisi vekalet sözleşmesi, fakat aynı diş tabibinin bir hastanede ücretli olarak çalışması halinde hastane ile olan ilişkisi hizmet sözleşmesidir. Eser (istisna) sözleşmesinde de vekalette olduğu gibi bir emek sarfı (tüketme) söz konusu olmakla beraber, önemli olan, emeğin tüketilmesi (sarf edilmesi) değil, fakat bunun sonucunda bir eserin oluşturulmasıdır. Oysa, vekalette emeğin sonucu önemli değildir. Böylece bir mimarın bir binanın plan ve projelerini hazırlamasını eser sözleşmesi, aynı mimarın bir inşaatı yönetmesini ve kontrol etmesini vekalet sözleşmesi saymak gerekir. Hizmet ve eser (istisna) sözleşmeleri daima karşılıklı (ivazlı) oldukları halde, vekalet sözleşmesi karşılıklı veya karşılıksız olabilir. Vekalet sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir; hatta sözleşmenin konusu olan işin yapılması bir şekle tabi olsa bile, vekalet sözleşmesi yine de şekilsizce yapılabilir. Bununla birlikte avukatlarla dava takibi için yapılan vekalet sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Vekalet sözleşmesi de diğer sözleşmeler gibi icabın (önerinin) karşı tarafça kabul edilmesiyle meydana gelir. Fakat Borçlar Kanununun 387 inci maddesine göre sözleşmenin yapılmasıyla ilgili şu hüküm yer almaktadır. “Vekilin tevdi edilen (verilen) işi idare hususunda resmi bir sıfatı varsa veya işin icrası mesleğinin icabından yahut bu gibi işleri kabul edeceğini ilan etmiş ise vekalet, vekil tarafından derhal reddedilmedikçe kabul edilmiş sayılır”. Bu hüküm uyarınca noterler, avukatlar, doktorlar, bankalar kendilerine yapılmış bir icabı derhal reddetmedikleri takdirde, icapta (öneride) bulunan kişi ile aralarında vekalet sözleşmesi kurulmuş olur.

Vekalet sözleşmesinin tanımında yer alan “bir hizmetin görülmesi” deyimi “bir işin yönetilmesi” deyiminden çok daha geniş kapsamlıdır. O halde her türlü hizmet, vekalet sözleşmesinin konusu olabilir. Bu itibarladır ki, konusu emek tüketimini gerektiren anlaşmalar herhangi bir sözleşme tipine, örneğin hizmet veya istisna (eser) sözleşmelerine girmiyorsa, bunlara vekalet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır (Borçlar Kanununun 386/II ıncı).

Vekalet verme ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki yazılardan istifade edebilirsiniz.

Vekalet nedir?

 

Vekalet verme ücreti ne kadardır? Vekalet verme ücreti? Vekaletname verme ücreti? Vekalet vermek ne kadar?

 

Vekalet hangi amaçlarla verilir?

Vekalet sözleşmesinin unsurları, vekalet sözleşmesi zaman aşımı, vekalet sözleşmesi örneği, vekalet sözleşmesinde zaman aşımı, vekalet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi

Incoming search terms:

  • noterlerin çalışma saatleri 2013 eskişehir
  • vekalet sözleşmesi örneği
  • vekalet sözleşmesi